•  

  Vaša prijava je zaprimljena,

  Riverside team

 •  

  Your application has been received,

  Riverside team

 • Poštovani,

  obavještavamo Vas da društvo RIVERSIDE GOLF ZAGREB d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb (dalje: Voditelj), vrši obradu Vaših osobnih podataka u svrhu prijave na turnir, a što u svakom slučaju obuhvaća korištenje danih podataka za pristup i preuzimanje ostalih Vaših osobnih podataka s golf portala HRVATSKOG GOLF SAVEZA, izradu i objavu lista prijavljenih natjecatelja i startnih lista, te kasniju obradu i objavu rezultata.

  Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679, nacionalnom zakonodavstvu koje definira njezinu provedbu te našim Politikama zaštite osobnih podataka Voditelj će vršiti ručnu i automatsku obradu Vaših osobnih podataka, imajući za predmetnu obradu legitimni interes u ispunjenju zahtjeva koji ste nam postavili kao klijent.

  U slučaju uskrate Vaših osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti izvršiti Vaš zahtjev za prijavu na turnir, odnosno nećete biti u mogućnosti sudjelovati na istome. Predajom Vaše prijave na turnir smatrat će se da pristajete na sve uvjete predmetnog turnira.

  Ako biste otkazali sudjelovanje na turniru u zato predviđenom roku, brisat će se Vaši osobni podaci, osim ako se obrada istih ne vrši temeljem druge zakonite osnove.

  Na Vaš zahtjev izvijestit ćemo Vas o obradi osobnih podataka, a ako su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, kao i podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

  Naglašavamo da ozbiljno shvaćamo zaštitu Vaših osobnih podataka te u tom vidu poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere.

  U slučaju bilo kakvih pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka obratite se našem službeniku za zaštitu podataka: zastitapodataka@riversidegolf.hr .

 • Dear Sir / Madame,

  Please be informed that company RIVERSIDE GOLF ZAGREB d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb (hereinafter: Controller) is processing your personal data with the purpose of applying for the tournament, which includes usage of your provided personal data for accessing and downloading your other personal data from the golf portal of the CROATIAN GOLF ASSOCIATION, making and announcing the lists of applied competitors and the starting lists, as well as later processing and announcement of the results.

  In line with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 national provisions which define its application and our General Data Protection Policies the Controller will process your personal data by automated and manual means, having the legitimate interest in fulfilling your request as our client.

  In case of withholding of your personal data we will not be able to fulfill your request for applying for the tournament, i.e. you will not be able to participate. By submitting your application, it will be considered that you agree to all conditions of the respective tournament.

  If you cancel your participation within the provided period, your personal date will be erased unless your data is being processed based on some other lawful ground.

  Upon your request, we will inform you about processing of the personal data, and in case that all legal requirements are met, you have right to rectification, erasure or restriction of processing, right to object, right to data portability, as well as right to lodge a complaint with the Croatian Personal Data Protection Agency.

  We would like to emphasize that we take seriously protection of your personal data and in that respect we are taking all necessary technical and organizational measures.

  Should you have any questions with respect to personal data protection please feel free to contact our personal data officer: zastitapodataka@riversidegolf.hr .